מכרז פומבי מס' 130/2022 לאירוח נופש חברה לשנת 2022

מכרז פומבי מס' 130-2022

מוזמנות בזה הצעות מספקים: לאירוח נופש חברה לשנת 2022

 1. חברת המשקם בע"מ (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לקבלת שירותי אירוח ונופש חברה (להלן: "השירותים"), על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו.   

 2. את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן יהיה לקבל באמצעות המייל,

             החל מיום 07.02.2022 בשעה 12.00.

             תוך פנייה בבקשה למייל:   meravm@hameshakem.co.il

 3. נדרש כי המציע יהיה רשת בתי מלון בתי מלון בית הארחה ברמה של 4 כוכבים לפחות, בעל יכולת לרמת אירוח של פנסיון מלא, בעל ניסיון במתן שירותי אירוח לכמות של 200 חדשים לפחות.

 4. את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 27.02.2022 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים של החברה, ברח' יוני נתניהו 3 ב' אור יהודה קומה 2, במסירה ידנית בלבד. 

 

       בכבוד רב, חברת המשקם בע"מ

 

דרושים/ות