מכרז פומבי מס' 129/2022 למתן שירותי ממוני בטיחות וגיהות במיקור חוץ.

מכרז פומבי מס' 129.2022

מוזמנות בזה הצעות מספקים: למתן שירותי ממוני בטיחות וגיהות במיקור חוץ

 1. חברת המשקם בע"מ (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לקבלת שירותי ממוני בטיחות וגיהות במיקור חוץ (להלן: "השירותים"), על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו.   

 2. את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן יהיה לקבל באמצעות המייל,

             החל מיום 25.1.2022 בשעה 12.00.

             תוך פנייה בבקשה למייל:   meravm@hameshakem.co.il

 3. החברה תקיים מפגש ספקים בזום  ביום ה'  27.1.2022   בשעה 11:00 ההשתתפות מפגש הספקים הינו חובה. 

 4. עד ליום 2.2.2022 בשעה 12:00  יוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב אל החברה.   

 5. נדרש כי המציע  בעל ניסיון  במתן שירותי ממונה בטיחות לגופים ציבוריים או מועצות מקומיות המעסיקות למעלה מ- 500 עובדים. 

 6. את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 13.2.2022 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים של החברה, ברח' יוני נתניהו 3 ב' אור יהודה קומה 2, במסירה ידנית בלבד. 

 

       בכבוד רב, חברת המשקם בע"מ

 

דרושים/ות